Liên hệ

Trường THCS Xuất Hóa

Địa chỉ: Phường Xuất Hóa, Thành Phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn
Hiệu Trưởng: Ông Thân Văn Chinh
Điện thoại: 02813.861.535

Di động: 0972205346
Email: c2txxuathoa.pgdtxbackan@backan.edu.vn